Gunstige uitspraak Hoge Raad omtrent uitleg bedrijfsopvolgingregeling

26 juni 2020

Bedrijfsopvolgingsregeling successiewet

De Successiewet 1956 kent een vrijstelling bij de schenking of vererving van ondernemingen. Er geldt een ruime vrijstelling van € 1.102.209 (2020) per onderneming en daarboven is de verkrijging vrijgesteld voor 83%.

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling geldt dat er sprake moet zijn van een materiële onderneming. Verder gelden er ook voorwaarden omtrent het bezit van de onderneming door de overdrager voorafgaand aan de schenking of vererving en de voortzetting van de onderneming door de overnemer.

De wet vereist dat de schenker of erflater reeds een periode van 5 jaar voorafgaand aan de schenking resp. 1 jaar in geval van vererving, in bezit was van de aandelen (in geval van een B.V.) en in diezelfde periode ook een (materiële) onderneming werd gedreven. Op dit punt heeft de Hoge Raad onlangs een interessante uitspraak gedaan.

Casus

Een belanghebbende krijgt door een schenking in 2014 certificaten van aandelen in een B.V.-structuur. De werkmaatschappij van deze structuur heeft in 2013 alle activa en passiva (een onderneming) van een derde partij overgenomen. De vraag ligt voor of het feit dat de overgenomen onderneming nog niet 5 jaar in bezit was van de overdrager verhinderd dat de bedrijfsopvolgingsregeling wordt toegepast.

Uitspraak

De Hoge Raad heeft 29 mei jl. – in tegenstelling tot de uitspraak van de Rechtbank – geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling ook kan worden toegepast op een deel van het ondernemingsvermogen dat is verkregen in de vijf jaar voorafgaande aan de schenking. Voorwaarde voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling is wel dat de overgenomen onderneming is opgegaan in de reeds bestaande onderneming (en dus niet als een afzonderlijke onderneming wordt aangemerkt).

Slot

De bedrijfsopvolgingsregelingen zijn ruim, maar er gelden wel specifieke voorwaarden die getoetst moeten worden. Tevens is het van belang om tijdig voor te sorteren en de structuur ‘opvolgingsproof’ te maken. Mocht u meer willen weten over toepassing van de mogelijkheden in uw geval, neem dan contact met ons op.

Sander Bongers MSc


Terug naar het nieuwsoverzicht